Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Om Båhus Arkivguide   >

OM BÅHUS ARKIVGUIDE
Avskrifter och register

Avskrifter och register
· Dödlistor
· Förstärkningsmanskapslängder

Avskrifter och register


Varje källtyp har en rubrik på avdelningens innehållssida, med länkar till de enskilda avskrifterna och registren. Här kan man alltså se från vilka socknar det finns avskrifter av en viss källa. Vill man i stället ha en sammanställning över vilka källor det finns avskrifter av eller register till från en viss socken, så går man via dess sockensida.
Dödlistor

De döda står i kronologisk ordning. Linjer skiljer de olika listorna åt.

Allmänna upplysningar eller kommentarer som finns på listan skrivs "inom citattecken", och står överst eller underst på den lista som noteringen finns på. Om en marginalnotering gjorts vid en person på listan, så skiljs den från den övriga texten av ett streck (|). Redaktionella kommentarer av avskrivaren står [inom klamrar].

Person- och ortnamn stavas som bekant "efter behag" i gamla källor, och dödlistorna är naturligtvis inget undantag. I avskrifterna har personnamnen samma form som på listan, utan s.k. "normering", eftersom en sådan inte är något annat än en förvanskning av de lokala namnformerna (Börta blir Berta, Kristen blir Kristian o.s.v.). Stavningen har däremot ändrats för att underlätta sökning, där det har kunnat göras utan att uttalet påverkas: c och ch har blivit k, fv har blivit v o.s.v.

Ortnamnen stavas genomgående enligt Båhus Arkivguides stavningsprinciper (se Ortnamn - Stavning i Båhus Arkivguide). Det är därför en god idé att innan man letar efter en viss gård i dödlistan, först se efter i den aktuella socknens gårdsförteckning hur gårdens namn stavas i Båhus Arkivguide. Observera dock att för en del döda uppges endast torpnamn eller liknande, inte den gård torpet lyder under.

Läs mer om själva dödlistorna på sidan Svenska källor, del 3 - Domstolshandlingar i Arkivguiden.
Förstärkningsmanskapslängder

I längderna noteras männen gård för gård i samma ordning som i husförhörs- och mantalslängd. Men i avskrifterna har gårdarna i stället sorterats i bokstavsordning för att underlätta sökning.

Allmänna upplysningar eller kommentarer som finns på listan skrivs "inom citattecken", och står överst eller underst på den lista som noteringen finns på. Redaktionella kommentarer av avskrivaren står [inom klamrar].

Person- och ortnamn stavas som bekant "efter behag" i gamla källor, och förstärkningsmanskapslängderna är naturligtvis inget undantag. I avskrifterna har personnamnen samma form som i längden, utan s.k. "normering", eftersom en sådan inte är något annat än en förvanskning av de lokala namnformerna (Kristen blir Kristian o.s.v.). Stavningen har däremot ändrats för att underlätta sökning, där det har kunnat göras utan att uttalet påverkas: c och ch har blivit k, fv har blivit v o.s.v.

Ortnamnen stavas genomgående enligt Båhus Arkivguides stavningsprinciper (se Ortnamn - Stavning i Båhus Arkivguide). Det är därför en god idé att innan man letar efter en viss gård i längden, först se efter i den aktuella socknens gårdsförteckning hur gårdens namn stavas i Båhus Arkivguide.

Läs mer om själva förstärkningsmanskapslängderna på sidan Svenska källor, del 5 - Militära handlingar i Arkivguiden.
Tänk på att avskrifter bara är andrahandskällor! Det finns alltid en risk att en avskrift är felaktig, även om man var noggrann när man skrev av källan. Avskrifterna är endast avsedda som hjälpmedel för att underlätta sökning. Det man sedan finner i en avskrift ska alltid jämföras med originalet!
© Jörgen Tollesson     ·     Epost