Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Län och fögderier   >

BÅHUS LÄN
(BOHUS LÄN)

INNEHÅLL

Historik

Arkiv
Historik
När den kungliga administrationen av Norge byggdes upp under medeltiden, så indelades riket i sysslor. Åtminstone från 1200-talet var detta en systematiskt genomförd och riksomfattande indelning.

Det nuvarande Båhuslän bestod då av Ranrikesyssla i norr och Älvesyssla i söder. Gränsen mellan dem gick i Gullmaren, en gräns som säkerligen redan dessförinnan var en gammal bygdegräns, då den ännu i dag utgör en tydlig dialektgräns mellan norra och södra Båhuslän.

Under 1400-talet ersattes den norska sysselindelningen av en länsindelning. Ranrikesyssla efterföljdes då av Vikens län och Älvesyssla av Båhus län, med den skillnaden i gränsdragningen att Lane skeppreda, som tidigare hört till Älvesyssla, nu kom att höra till Vikens län.

Runt de stora kungliga slotten eller borgarna i Norge fanns vid den här tiden huvudlän (åtminstone brukar de kallas så av historiker i dag), bestående av det egentliga slottslänet och ett antal angränsande smålän. Båhus huvudlän bestod av de ovan nämnda länen, alltså det egentliga Båhus län och Vikens län.

Vikens län upphörde på 1530-talet (sannolikt i samband med att Norge återfick området, som var ockuperat av Sverige 1523-1532). Därefter bestod Båhus huvudlän bara av ett enda län, men den gamla uppdelningen förekommer även därefter i länsräkenskaperna, och länet benämns i olika källor ömsom Båhus län och ömsom Båhus län och Viken.

Efter den svenska erövringen 1658 fortsatte "landskapet" Båhuslän att utgöra ett län, Båhus län, till 1680. Landshövdingens residens var Båhus.

För tiden efter 1680, se Göteborgs och Båhus län.
Arkiv
Riksarkivet i Oslo har i flera omgångar fått överfört norska handlingar från Riksarkivet i Köpenhamn (där det gamla gemensamma kungliga kansliets och andra centrala myndigheters arkiv finns). Men det har då bara gällt handlingar som rör det nuvarande Norge; båhuslänska handlingar har blivit kvar i Köpenhamn, eftersom Båhuslän inte hör till Norge i dag. Enda undantagen är när Båhuslän ingår i volymer som också innehåller andra delar av Norge.

Under den svensk-norska unionens sista tid fick dessutom Riksarkivet i Stockholm handlingar överlämnade från Oslo; handlingar som inte har något som helst med Sverige att göra. De finns nu väl dolda under ett anonymt arkivbildarnamn, som till största delen innehåller handlingar från Jamtland och Härjedalen (se nedan under Riksarkivet i Stockholm).

Observera att arkivförteckningarna i de norska och danska riksarkiven inte innehåller bildlänkar. För att läsa handlingar på internet, se under Digitala bilder nederst på sidan.

Svenska handlingar, se under Göteborgs och Båhus län (även för tiden före 1680).

(Ortnamnen i nedanstående lista är skrivna så som de är stavade i respektive arkivförteckningar - vilket i de danska förteckningarna ibland är på danska, ibland på norska, ibland på svenska och ibland på en blandning.)

Riksarkivet i Oslo


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper
Serie: Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570:
· Gjengjerd av Opplandene og Båhus len 1528
Serie: Regnskaper og jordebøker etter 1570:
· Jordebok, Idd og Marker len samt gods på Hedmark og i Båhus len 1642

Stattholderembetet 1572-1771
Serie: D IX Jordebøker:
· Jordebøker før 1624 og til utligning av garnisonsskatt 1624-1626
     [Jordebøkene for Båhus len ble i 1900 overført til SRA]
· Odelsjordebøker for noen vikværske len 1624-1626
     [Båhus len overført SRA i 1900]

Riksarkivet i Köpenhamn


Regnskaber 1433-1559
Arkivserie: Båhus lens jordebog 1544

Regnskaber 1559-1660, Lensregnskaber
Arkivserie: Lensregnskaber 1559-1662:
· Nr. 423-443 Båhus og Viken, A. Regnskaber 1587-1658
· Nr. 444-452 Båhus og Viken, B. Jordebøger 1568-1634
· Nr. 453-466 Båhus og Viken, C. Ekstraskatte-Mandtaller 1610-1658
· Nr. 467-468 Båhus og Viken, D. Kvittantiarumsbilag 1606-1658
· Nr. 493        Dragsmark Kloster, A. Regnskaber 1644-1652 / D. Kvittantiarumsbilag 1644-1652

Regnskaber 1559-1660, Byfogedregnskaber
Arkivserie: Byfogedregnskaber 1588-1672:
· Nr. 557-558 Bohuslen 1608-1654

Regnskaber 1559-1660, Kirkeregnskaber
Arkivserie: Kirkeregnskaber 1614-1645:
· Nr. 769-770 Bohus len 1618-1642 / Vigen 1618-1642

Regnskaber 1559-1660, Toldregnskaber
Arkivserie: Toldregnskaber 1568-1662:
· Nr. 639-643 Bohuslen 1610-1647
· Nr. 644-645 Bohuslen, Norvigen 1646-1656
· Nr. 646        Bohuslen, Uddevalla 1647-1657
· Nr. 647-648 Bohuslen, Kongselv/Kungälv 1646-1657
· Nr. 649        Bohuslen, Marstrand 1648-1656

Reviderede regnskaber, Midlertidigt besatte lande
Arkivserie: Bohuslen og Vigen: Matrikeljordebog over Søndervigens fogderi (svensk) 1664
Arkivserie: Bohuslen og Vigen: Marstrands toldregnskaber med antegnelser og bilag 1677-1679
Arkivserie: Bohuslen og Vigen: Nordvigens fogderis regnskaber 1677-1679
Arkivserie: Bohuslen og Vigen: Søndervigens fogderis regnskaber med bilag og antegnelser 1677-1679
Arkivserie: Bohuslen og Vigen: Indlands fogderis regnskab med bilag og antegnelser 1676-1679
Arkivserie: Bohuslen og Vigen: Ordost og Tjørns fogderis regnskab med bilag 1677-1679

Nationella Arkivdatabasen (NAD), Sverige


Riksarkivet i Stockholm
Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och handlingar:
     - 24-25 Bohuslän 1574-1654 [jordeböcker, mantalsregister, räkenskaper m.m.]
Jordeböcker - Göteborgs och Bohus län:
     - 1 Bohus län och Viken 1574-1575
     - 2 1650-talet

Landsarkivet i Göteborg
Göteborgs och Bohus läns landskontor -1890:
     - EIX:1-2     Kopieböcker 1570-1670 och 1594-1735
     - GIIIaa:1    Jordebok 1573-1574
     - GIIIaa:1a  Taxa över i jordeböckerna förekommande persedlar 1642
     - GIIIab:1-3 Jordeböcker m.m. rörande frälsegods 1600-talet

Digitala bilder


Arkiv Digital
Jordeböcker m.m.:
· Regnskaber 1433-1559 (Riksarkivet i Köpenhamn):
     - 35A Båhus lens jordebog 1544
· Göteborgs och Bohus läns landskontor (Landsarkivet i Göteborg):
     - EIX:1        Kopiebok 1570-1670
     - GIIIaa:1    Jordebok 1573-1574
     - GIIIaa:1a  Taxa över i jordeböckerna förekommande persedlar 1642
     - GIIIab:1-3 Jordeböcker m.m. rörande frälsegods 1600-talet

Digitalarkivet - Riksarkivet i Oslo
Se Båhusläns norska länsräkenskaper på internet

Arkivalier Online - Riksarkivet i Köpenhamn
Se Båhusläns norska länsräkenskaper på internet

SVAR - Riksarkivet i Stockholm
Se under Nationella Arkivdatabasen (NAD) ovan
Om Båhus Arkivguide
© Jörgen Tollesson     ·     Epost