Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Historia och indelning   >

BÅHUSLÄNS REGEMENTE
Historia och organisation

År 1661 uppsattes Skåne-Båhuslän-Jamtlands [Jämtlands] Dragonregemente (eller Dragonregementet i de f.d. danska provinserna), med fyra kompanier i Skåne (varav ett egentligen i Blekinge), två i Båhuslän och två i Jamtland. Samma år tillkom också Båhuslän-Jamtlands kavalleriskvadron, med två kompanier i vardera landskapet. De två dragonkompanierna var indelade i norra Båhuslän, och kavalleriet med ett kompani i söder och ett i norr. (Dragonerna var en kombination av kavalleri och infanteri; de förflyttade sig till häst, men stred till fots.)

1670 överfördes de två jamtska dragonkompanierna till det nya Jamtlands infanteriregemente. I stället utökades Skåne-Båhusläns dragonregemente, som det härefter kallades, med ytterligare två båhuslänska kompanier, ett i norra Båhuslän och ett i söder. Detta år indrogs också ett av de båda båhuslänska kavallerikompanierna; det återstående kallades därefter Båhusläns kavallerikompani.

Ryttarna i det sistnämnda kompaniet överfördes år 1674 till det i Båhuslän nyuppsatta kavalleriregementet, Riksänkedrottningens livregemente till häst, som fick åtta kompanier indelta i hela Båhuslän.

Efter Skånska kriget/Gyldenlövefejden överfördes de skånska dragonkompanierna 1679 till ett nyuppsatt skånskt dragonregemente, medan de båhuslänska därefter utgjorde Båhusläns dragonskvadron.

Vid det nya indelningsverkets genomförande 1685 överfördes fyra av kavallerikompanierna till norra Halland, men kvarstod inom regementet. Därefter kom indelningen i Båhuslän att vara fyra dragonkompanier i norr och fyra kavalleridito i söder.

1720 lades de fyra halländska kavallerikompanierna under båtsmanshållet, och de fyra båhuslänska sammanslogs med dragonskvadronen till Båhusläns kavalleri- och dragonregemente, med oförändrad indelning.

När ryttarna i de fyra sydliga kompanierna år 1727 omvandlades till dragoner fick regementet namnet Båhusläns dragonregemente.

1777 omvandlades de fyra nordliga kompanierna till infanteri, och samma sak skedde med de fyra sydliga 1791; dock fortsatte regementet att ända in på 1800-talet vara indelt i rusthåll (se Rusthåll, rotar och boställen). År 1791 ändrades också regementets namn till Båhusläns regemente.
Om Båhus Arkivguide
© Jörgen Tollesson          Epost