Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Om Båhus Arkivguide   >

OM BÅHUS ARKIVGUIDE
Socknar

INNEHÅLL
Lokalt

Namn ·

Indelningsändringar ·

Gårdar ·

Karta ·

Historik ·


Regionalt

Skeppreda (härad) och stad ·

Län ·


Kyrkan

Prästgäll (pastorat) ·

Pastorsexpedition och kyrkogård ·
Arkiv

· Historik

· Nationella Arkivdatabasen (NAD)

· Digitala bilder

· Kartor

· Avskrifter och register


Kulturminnen

· Ortnamn

· Fornminnen

· Foton

· Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Föreningar m.m.

· Föreningar

· Diskussionsforum
SOCKNAR
Sockensidorna är stommen i Båhus Arkivguide. Från varje sockensida finns länkar till socknens gårdssida och den skeppreda som socknen tillhör (respektive stad för stadsförsamlingarna) samt naturligtvis till arkivförteckningar, avskrifter och register, kartor m.m. från socknen. Här finns också bl.a. uppgifter om eventuella indelningsändringar för varje socken (sammanslagning eller utbrytning).

Följande rubriker finns på sockensidorna:
Lokalt

Namn


Eventuellt alternativt namn för socknen, vilket i de flesta fall är socknens officiella, men felaktiga, namn.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Indelningsändringar


Ändringar i församlingsindelningen genom tiderna (utbrytningar och sammanslagningar) som berör socknen.

Gårdar


Länk till socknens gårdssida i Båhus Arkivguide.

Karta


Lantmäteriet: Kartsök

Direktlänk till Lantmäteriets kartsök (där man kan söka efter ett ortnamn och få fram ortens placering på den nutida kartan). Länken öppnar en redan 'färdigsökt' karta med sockennamnet (oftast kyrkan) i centrum, varifrån man kan zooma ut för att få överblick över ett större område och flytta kartan i sidled för att se angränsande områden.

Historik


Vissa historiska uppgifter om några socknar. I de flesta fall gäller det medeltida, nu försvunna, socknar.
Regionalt

Skeppreda (härad) och stad


Vilken skeppreda eller stad som socknen/församlingen tillhör, med länk till skeppredans/stadens sida i Båhus Arkivguide.

Län


Socknens länstillhörighet under den 'moderna' länsindelningens tid.
Kyrkan

Prästgäll (pastorat)


Vilket prästgäll som socknen har tillhört genom tiderna fram till den 30/6 1991, då kyrkans folkbokföring upphörde.

Om socknen är moderförsamling står annexförsamlingarna (med länkar till deras sidor) efter ett plustecken inom parentes. Om socknen är annexförsamling finns en länk till moderförsamlingens sida där övriga annex anges.

(Ett prästgäll/pastorat består av en eller flera socknar/församlingar; huvudförsamlingen kallas för moderförsamling, övriga församlingar är annex. Prästgäll är den gamla skandinaviska benämningen, som fortfarande används i Norge; i Sverige kallas det dock numera officiellt pastorat. Läs mer om prästgäll/pastorat på sidan Släktforska i kyrkoböcker i Arkivguiden [se också nedan under Pastorsexpedition och kyrkogård].)

Pastorsexpedition och kyrkogård


Länk till pastoratets/församlingens hemsida. Detta är nu aktuella uppgifter, även om förändringar i pastoratsindelningen (se ovan) inte redovisas längre än till den 30/6 1991.

(Enligt Svenska Kyrkans nya ordning används begreppet pastorat numera bara när två eller flera församlingar samverkar om ekonomi och administration; församlingar som sköter detta själva räknas alltså inte längre som pastorat. Alla församlingar tillhör m.a.o. inte längre ett pastorat, vilket är orsaken till att länken ibland går till en församling och ibland till ett pastorat.)

För de socknar (på Hisingen) som tillhör Göteborgs kommun finns här också en länk till kyrkogårdsförvaltningen. I övriga fall ansvarar pastoratet/församlingen själv för kyrkogårdarna.
Arkiv

Historik


Upplysningar om eventuell arkivbrand och andra fakta om kyrkoarkivet.

Nationella Arkivdatabasen (NAD)


Länk till NAD:s kyrkoarkivförteckning från Landsarkivet i Göteborg.

(Läs mer om bl.a. arkivbildare och arkivförteckningar på sidan Arkivkunskap, del 3 - Att hitta i arkiven i Arkivguiden.)

Digitala bilder


Länk till socknens sida hos Arkiv Digital.

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor

Direktlänkar till söksidan för Lantmäteriets historiska kartor, där kartorna är uppdelade på två arkivserier: Lantmäteristyrelsen (centralt) och Lantmäterimyndigheten (i länet). Länkarna öppnar färdiga sökresultat för alla socknar m.m. som finns med i Lantmäteriets förteckning Registerområden [pdf], också de som inte finns i rullistan på söksidan.

Att ett område saknas i söksidans rullista beror oftast på att där inte finns några kartor eller akter. I åtminstone ett par fall saknas dock socknen i rullistan trots att arkivet innehåller kartor/akter, men med hjälp av länken får man fram vad som finns i arkivet.

Alla områden innehåller alltså inte några kartor eller akter ("Sökningen gav inga träffar" blir då resultatet), oftast gäller detta mindre områden (som municipalsamhällen) i Lantmäteristyrelsens arkiv. Ibland står det inte ens (överst under "Du sökte på") vilket område sökningen avsåg, men länkarna är korrekta, med områdesnummer och -koder enligt förteckningen. I de fall sökningen blir resultatlös står "(-)" efter länken.

Avskrifter och register


Länkar till avskrifter av och register till källor från socknen, såväl inom som utom Båhus Arkivguide.
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen

Länk till ett färdigt sökresultat för socknen i Ortnamnsregistret. Registret innehåller inskannade arkivkort från Topografiska registret, med uppgifter om ortnamnens uttal och äldsta belägg. Dessvärre finns bilderna som PDF-filer.

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök

Länk till socknen i Riksantikvarieämbetets fornsök, där man kan finna information om fasta fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar från stenåldern till 1900-talet. Informationen kommer främst från fältinventeringar och arkeologiska undersökningar. Länken leder till ett färdigt sökresultat som visar bebyggelselämningar, men i Fornsök finns också möjlighet att söka på andra typer av fornminnen.

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder

Länk till socknen i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöbilder, som innehåller bilder av byggnader, kulturmiljöer m.m.

Dessvärre är många bilder insorterade under fel socken, så det kan vara en god idé att också söka i grannsocknarna.

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer

Socknens nummer i ATA:s Förteckning över städer och socknar [pdf], som används vid registrering inom Riksantikvarieämbetet och länsmuseerna.
Föreningar m.m.

Föreningar


Länkar till lokala hembygds- och släktforskarföreningar med verksamhet i socknen, samt länk till sidan med regionala föreningar.

Diskussionsforum


Länk till socknens sidor i Arkivguidens Forum (som det också länkas till överst på varje sockensida, direkt under rubriken) och Anbytarforum (utgivet av Sveriges Släktforskarförbund).
© Jörgen Tollesson     ·     Epost