Arkivguiden   >   Båhus Arkivguide   >   Socknar   >

ASPANG
(ASPÅNG)

Aspang kan diskuteras i Arkivguidens Forum (under Svarteborg)
INNEHÅLL

Lokalt
Regionalt
 

Arkiv
Kulturminnen
 

Föreningar m.m.
Lokalt

Namn


Stavas i dag officiellt Aspång.

(Angående officiell eller korrekt stavning av båhuslänska ortnamn, se sidan Stavning i Båhus Arkivguide.)

Karta


Lantmäteriet: Kartsök
Aspångs kyrka (fornlämning)
(Nutida karta, med möjlighet att zooma och förflytta sig i omgivningen.)

(Se också Lantmäteriets historiska kartor under Arkiv nedan.)

Indelningsändring


Uppgick i Svarteborg senast 1391.

Historik


I biskop Eystein Aslakssons jordebok över Oslo stift ("Den röde bok") uppges hur mycket Aspangs kyrka ägde år 1391. Det står dock att Aspang är en icke existerande socken med egendomen gemensam med Svarteborg. Men samtidigt är av andra sockenkyrkor ägda gårdar i samma jordebok noterade som liggande i Aspangs socken, vilket visar att Aspang åtminstone hade varit en socken tidigare.
Regionalt

Skeppreda (härad)


Tunge
Arkiv

Kartor


Lantmäteriet: Historiska kartor (se förklaring)
· Lantmäteristyrelsen:
Svarteborgs socken
· Lantmäterimyndigheten:
Svarteborgs socken
Kulturminnen

Ortnamn


Institutet för språk och folkminnen
· Ortnamnsregistret:
Svarteborgs socken

Fornminnen


Riksantikvarieämbetet: Fornsök (se förklaring)
· Bebyggelselämningar:
Svarteborgs socken

Foton


Riksantikvarieämbetet: Kulturmiljöbilder (se förklaring)
Svarteborgs socken

Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA)


Sockennummer (se förklaring)
Ingår i Bo 1603 Svarteborgs socken
Föreningar m.m.

Föreningar


Lokala föreningar
Svarteborgs Hembygdsförening

Regionala föreningar

Diskussionsforum


Arkivguidens Forum (Svarteborg)
Anbytarforum (Svarteborg)
Om Båhus Arkivguide: Socknar
© Jörgen Tollesson     ·     Epost